تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

+ سایر:

مشاهده نتایج جستجوی واژه فیکساتور (2)

کیت سیتولوژی فاز مایع
کیت سیتولوژی فاز مایع

برای اولین بار در ایران  مقرون به صرفه ترین سیتولوژی فاز مایع در ایران  قابلیت نگهداری نمونه ها و تکرار آنها حداقل به مدت 12 ماه  قابل انجام در هر ازمایشگاه دارای سانتریفیوژ و ورتکس

سیتولوژی, پاتولوژی, نمونه های سیتولوژی, بیوپسی, فیکساتور, الکل, پاتولوژیک, tissue, گزیلول